Statut Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pabianice.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Pabianic i województwa łódzkiego.
 2. Stowarzyszenie używa skrótu składającego się z liter „TMDP”.
 3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, z organami administracji rządowej i samorządowej i innymi instytucjami.
 2. Może pozostawać członkiem organizacji o zbliżonym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza,
 3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. działalność w obrębie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. działalność naukowa i kulturalna w dziedzinie archeologii i historii miasta Pabianic i jego okolic,
 6. popularyzacja wiedzy o przeszłości miasta Pabianic i okolic wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 7. działalność na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 8. kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego,
 9. popularyzacja i upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz dziedzictwa kulturowego,
 10. pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
 11. integracja osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 12. reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań historycznych i archeologicznych,
 2. organizowanie warsztatów, wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć dotyczących pradziejów i historii miasta Pabianic i okolic,
 3. organizacja obozów i rajdów związanych z dziedzictwem kulturowym,
 4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 5. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 6. organizowanie imprez kulturalnych,
 7. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 8. fundowanie stypendiów,
 9. wypowiadanie się w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
 10. współpraca z jednostkami rządowymi i samorządowymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wymienionym w celach działań Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych, 
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna po ukończeniu 16 roku życia, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Osoby poniżej 16 lat mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 4. Członkowie nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub działalność publiczną zgodną z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, w tym w posiedzeniach jawnych Zarządu,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 4. zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
 5. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 6. wnioskowania do Zarządu o roczne zwolnienie z opłaty składek członkowskich.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. godnie prowadzić działalność społeczną w ramach Stowarzyszenia i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym mają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd:

1/ z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

2/ z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Zawieszenie członkostwa następuje na mocy uchwały zarządu podjętej na wniosek członka na okres nie dłuższy niż rok. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich. W tym czasie członek może nie płacić składek członkowskich.
 5. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt a-c następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Za wybranego do władz kolegialnych uważa się tego kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie, w czasie trwania kadencji, zmniejszeniu poniżej minimalnego składu określonego w § 22 pkt 2 i § 25 pkt 2 uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyborów uzupełniających w trybie określonym w pkt. 1.

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, które stanowi połowa członków uprawnionych do głosowania, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie, a uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 9. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób,  w tym prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Funkcji prezesa nie można łączyć z innymi funkcjami w Zarządzie. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 3. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępca prezesa na wniosek własny lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz zmiany statusu członka zwyczajnego na wspierającego z powodu nieuzasadnionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres powyżej 12 miesięcy,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania i składanie mu sprawozdań ze swojej działalności,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,
 11. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.

§ 24

Do rozpracowania szczegółowych problemów, np. ekonomicznych lub organizacyjnych, i przedłożenia wniosków Zarząd może powołać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Przewodniczący reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz.
 3. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej czasowo nie może pełnić swoich obowiązków wówczas wyznacza swojego zastępcę.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 7. Uchwały komisji rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub  odwołanie bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie lub trybie,
 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej.
 9. Uchwalenie własnego regulaminu działania.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej w tym zbiórek publicznych, crowdfunding oraz fundraising,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 5. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego stowarzyszenia,
 6. dochody z własnej działalności, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 28

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób, wybranych spośród członków Zarządu.

Rozdział VII. Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 32

 1. W sprawach nie uwzględnionych w statucie mają zastosowanie  przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1987 r.
 2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowieniu sądu rejestrowego.