Jeśli masz ochotę wspomóc nasze działania statutowe Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic, możesz przekazać darowiznę zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Pieniądze należy przelać na konto 85 1140 2004 0000 3702 7913 1995

Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic”

Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice.

2. W tytule należy wpisać: Darowizna na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Tak określony tytuł stanowi jedną z dwóch przesłanek, które muszą zostać spełnione kumulatywnie, by mieć możliwość odliczenia darowizny od podatku w rocznym rozliczeniu (PIT).

3. Zachowaj dowód wpłaty na rachunek Stowarzyszenia.

4. Darowiznę dla naszego Stowarzyszenia będziesz mógł odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) na następujących zasadach:

– osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą sobie odliczyć darowiznę w wielkości kwoty darowizny, ale do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu; odliczenia dokonuje się od dochodu przed opodatkowaniem w rozliczeniu rocznym,

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą postępują tak samo jak opisano wyżej, pod warunkiem, że nie płacą tzw. „podatku liniowego”,

– osoby prawne mogą sobie odliczyć darowiznę w wielkości kwoty darowizny, ale do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.

 DZIĘKUJEMY SERDECZNIE


Zgodnie z art.26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy tego podatku mają prawo do odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele „określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele”. Kwota odliczenia jest równa wysokości darowizny jednak nie większa niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Aby skorzystać z odliczenia, darowizna musi być przekazana na cel wskazany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W katalogu jako cele wskazane są m.in. zadania w zakresie: ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust.1 pkt. 6 ww. ustawy), działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy), promocji i organizacji wolontariatu (art.4 ust.1 pkt.27 ww. ustawy) i działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (art.4 ust.1 pkt.31 ww. ustawy), co stanowi także cel działalności statutowej Stowarzyszenia (§5 pkt.1-5 i §6 pkt.1, 2 Statutu).

Drugim warunkiem, aby skorzystać z odliczenia, jest zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego w zw. z art.26 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, że darowizna musi być przekazana na rzecz prowadzącej działalność pożytku publicznego: organizacji pozarządowej, tj. niebędącej jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałającej w celu osiągnięcia zysku, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji lub stowarzyszenia. Należy przyjąć wykładnię, iż zakres ulgi przewidzianej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych. Wszystkie te przesłanki są spełnione w przypadku Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic

UWAGA: W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie mają one prawa do odliczenia, gdy są opodatkowane tzw. podatkiem liniowym.

Możliwość odliczenia kwoty darowizny przysługuje także osobom prawnym na podstawie art.18 ust.1 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod tymi samymi warunkami co osoby fizyczne. Limit kwoty darowizny możliwej do odliczenia wynosi natomiast 10% dochodu.


Przedmiotem darowizny są najczęściej pieniądze. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art.18 ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , warunkiem zastosowania odliczeń od dochodu – w tym odliczeń z tytułu darowizny – jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizny dokumentem pozwalającym na odliczenie od dochodu darowanych kwot pieniężnych jest dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny od osoby prawnej jest to jedyny sposób dokumentacji.

Zgodnie z przepisami powyższych ustaw podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.